ESGI speciális olaj 1liter

ESGI speciális olaj 1liter
Gyártó: JLM Lubricants
Cikkszám: ESGI
Készlet információ: Készleten
Fogyasztói ár: 5,000 Ft
Nettó ár: 3,937 Ft
Db:  
   - VAGY -   

ESGI felsőkenő olaj 1literes kiszerelés

1. oldal
Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően
 
 
Termék neve: Szelepkímélő prémium adalékanyag (1:1000)
 
Felülvizsgálat: 2017.05.31. Verzió: 2.0.0
 
Nyomtatás dátuma:  2017.05.31.
 
 
1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
 
1.1 Termékazonosító:
 
Szelepkímélő prémium adalékanyag (1:1000)
 
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Megfelelő azonosított felhasználás
adalék kőolajtermékekhez
 
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
Gyártó/beszállító: EKO ALMA SP.J.                                                                
Utca: Grafitowa 2                                                                      
 
Országkód/Irányítószám/Város: Lengyelország, 55-010 Radwanice                             Kapcsolat: email: info@autogas.pl
 
Magyarországi forgalmazó: Molnár Ferenc E. V. H-6075 Páhi, Vasút utca 9. Nyilv. tartási szám: 4551826 +36 78 436 052 www.molnarautogaz.hu info@molnarautogaz.hu
 
 
1.4 Sürgősségi telefonszám
 
+48 71 311 73 97 (09:00-16:00)
 
 
2. szakasz A veszély meghatározása
 
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása  
Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint
Eye Dam. 1; H319 – súlyos szemirritáció; 1. kategória; Súlyos szemirritációt okoz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EKO ALMA Sp.J. Lengyelország 55-010 Radwanice, Grafitowa 2, Adószám: 899-11-73-265 Tel/fax +48 71 311-73-97, info@autogas.pl
 
 
2.2 Címke elemei
 
Az EK 1272/2008 rendeletnek [CLP] megfelelő címkézés
Veszélyességi piktogramok
Figyelmeztetés
 
Veszély
 
Figyelmeztető mondatok
 
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
 
P280 Védőkesztyű / védőruha /szemvédő / arcvédő használata kötelező.  
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU)
 
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
 
2.3 Egyéb veszélyek
 
Nincs.
 
3. szakasz Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok
 
Veszélyes komponensek:
 
BENZIN (ÁSVÁNYOLAJ), HIDROGÉNEZÉSSEL KÉNTELENÍTETT NEHÉZ; EK-szám: 265-185-4; CAS-szám: 6474282-1
 
Százalék: ≥ 10%
1272/2008 osztályozás [CLP]: Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412
KÁLISZAPPAN; CAS-szám: 7491-09-0
 
Százalék: ≥ 0,1%
 
1272/2008 osztályozás [CLP]: Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319
 
LAKKBENZIN (ÁSVÁNYOLAJ), NEHÉZ AROMÁS; WE-sz.: 265-198-5; CAS-sz.: 64742-94-5
 
Százalék: ≥ 1%
 
1272/2008 osztályozás [CLP]: STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411
 
A megadott figyelmeztető mondatok szövege a 16. szakaszban található.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EKO ALMA Sp.J. Lengyelország 55-010 Radwanice, Grafitowa 2, Adószám: 899-11-73-265 Tel/fax +48 71 311-73-97, info@autogas.pl
 
 
4. szakasz Elsősegély-nyújtási intézkedések
 
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése  
Általános információk:
Ha hányás következik be, vegye figyelembe az aspiráció kockázatát.
 
Belélegzés esetén
 
Biztosítson friss levegőt. Távolítsa el az áldozatot a veszélyes területről.
 
Bőrrel történő érintkezés esetén:
 
Azonnal mossa le szappannal A szennyezett ruházatot azonnal el kell távolítani.
 
Szemmel való érintkezés után
 
Öblítse ki bő vízzel (10 - 15 percig). Hívjon orvost. Kérje szemész szakorvos tanácsát.
 
Lenyelés után
 
TILOS hánytatni. Kis kortyokban itasson vizet (hígító hatás). Tartsa nyugalmi testhelyzetben. Azonnal hívjon orvost.
 
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
 
A bőrrel való gyakori vagy tartós érintkezés bőrirritációt okozhat.
 
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 
Nincs.
 
5. szakasz Tűzvédelmi intézkedések
 
5.1 Oltóanyag  
A megfelelő oltóanyag
Szén-dioxid (CO2) Homokhab Száraz tűzoltópor Vízpermet-sugár.
 
Nem megfelelő oltóanyag
 
Nagy teljesítményű vízsugár.
 
5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Veszélyes égéstermékek
Tűz esetén alábbiak képződhetnek: Szén-dioxid (CO2), Szén-monoxid, Nitrogén-oxidok (NOx) Mérgező pirolízis termékek.
 
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
 
Tűz esetén: Viseljen zárt rendszerű légzőkészüléket. Védőruha.
 
Különleges védőfelszerelés a tűzoltók számára
 
Az égés sűrű füstöt okoz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EKO ALMA Sp.J. Lengyelország 55-010 Radwanice, Grafitowa 2, Adószám: 899-11-73-265 Tel/fax +48 71 311-73-97, info@autogas.pl
 
 
5.4 További adatok:
 
A sérülékeny tartályokat a közvetlenül veszélyes területről távolítsa el, ha ez biztonságosan megtehető. Ne engedje, hogy a tűzoltásból kifolyó víz csatornákba vagy vízfolyásokba kerüljön.
 
6. szakasz Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén
 
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök, és vészhelyzeti eljárások:
 
Tegye meg a vegyszerek kezelésénél szokásos elővigyázatossági intézkedéseket. A szervesoldószertartalom miatt tartsa távol a gyújtóforrástól és jól szellőztesse át a helyiséget. Ne lélegezze be a gőzöket.
 
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
 
Ne engedje felszíni vizekbe vagy csatornákba. Meg kell akadályozni, hogy széles területen elterjedjen (pl. területi elhatárolással vagy olajfelfogókkal). Folyadékot felszívó anyaggal fel kell itatni, és a hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell eljárni.
 
6.3 A tisztítás/felszedés módszerei és anyagai
 
Mechanikusan távolítsa el, a maradékokat abszorbeáló anyaggal itassa fel.
 
A szennyezésmentesítés módszerei
 
Folyadékot megkötő anyaggal (például homokkal, diatómafölddel, sav- vagy univerzális kötőanyagokkal) fel
kell itatni.  
Egyéb információk
A kiömlött anyagot azonnal takarítsa fel.
 
6.4 Hivatkozás más szakaszokra
 
Nincs.
 
7. szakasz Kezelés és tárolás
 
 
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
 
Tegye meg a vegyszerek kezelésénél szokásos elővigyázatossági intézkedéseket. Csak olyan helyeken használja az anyagot, ahol a közvetlen fényt, tüzet és más, gyúlékony forrásokat távol lehet tartani.
 
Védőintézkedések
 
Kerülendő: Gőzök vagy permetek/ködök belélegzése Bőrrel való érintkezés Szemmel való érintkezés Viseljen személyi védőfelszerelést (lásd a 8. szakaszt). Csak jól szellőztetett helyen használható.
 
A tűz megakadályozására irányuló intézkedések
 
Ez az anyag éghető, és hő, szikrák, lángok vagy más gyújtóforrások (pl. statikus elektromosság, pilótafény vagy mechanikus/elektromos berendezés) miatt meggyulladhat.
 
Intézkedések az aeroszol és a porképződés megakadályozására
 
Gondoskodjunk a tároló terület kielégítő mértékű szellőzéséről.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EKO ALMA Sp.J. Lengyelország 55-010 Radwanice, Grafitowa 2, Adószám: 899-11-73-265 Tel/fax +48 71 311-73-97, info@autogas.pl
 
 
Környezetvédelmi óvintézkedések
 
Általános munkahigiéniai tanácsok
 
Ne étkezzen, igyon, dohányozzon vagy kábítószerezzen használat közben.
 
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
 
Az edényzet légmentesen lezárva, hűvös és jól szellőztethető helyen tartandó. Kerülje az 50 °C fölé melegedést. Gondoskodjon a tároló terület kielégítő mértékű szellőzéséről. Korlátozza a raktárakhoz való hozzáférést.
 
Tippek a közös tároláshoz
Tárolási osztály (TRGS 510): 10
Tartsa távol a következőktől:
Erős savak Erős alkálik Oxidálódó közegek
 
A tárolási körülményekre vonatkozó, további információk:
 
Csak az eredeti tartályban, hűvös, jól szellőző helyen tárolja. Az alábbiaktól óvni kell: Hő. UV-sugárzás/napfény
7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok)
 
Nincs.
 
8. szakasz Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
 
8.1 Ellenőrzési paraméterek  
Ajánlott ellenőrző folyamatok
Módszer: Kémcső
8.2 Az expozíció elleni védekezés
Személyes védőfelszerelés:
Nincs, de ha lehetséges, kerülje a gőzök belégzését. A munkahelyi határértékek túllépése esetén az erre a célra jóváhagyott gázmaszkot kell viselni.
 
Szem/arc védelme
 
Oldalvédő szemüveg
 
Megfelelő szemvédelem
Használjon
védőszemüveget
Szükséges tulajdonságok
DIN EN 166
Megjegyzés:
 
Tegye meg a vegyszerek kezelésénél szokásos elővigyázatossági intézkedéseket.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EKO ALMA Sp.J. Lengyelország 55-010 Radwanice, Grafitowa 2, Adószám: 899-11-73-265 Tel/fax +48 71 311-73-97, info@autogas.pl
 
 
4. oldal
Bőrvédelem
 
Az oldószerrel szemben ellenálló védőkesztyűt kell viselni. Kesztyű, például PVC, legalább 0,8 mm vastagságú. Lásd a védőkesztyű használati utasítását.
 
Kézvédelem
 
Megfelelő kesztyű típusa: Eldobható kesztyű.
Megfelelő anyag: PVC (polivinil-klorid)  
Nem megfelelő anyag: Vastag szövet
Viselési idő alkalmankénti érintkezés (fröccsenés) esetén: 4 óra
Ajánlott kesztyűk: DIN EN 374
További kézvédelmi intézkedések: Forgó gépek és szerszámok közelében ne viseljen kesztyűt. Egy kesztyűt csak egyszer használjunk. Az anyag áttörési idejét és duzzadási tulajdonságait figyelembe kell venni. Ha lehetséges, viseljen alatta pamut ujjatlan kesztyűt. A bőr regenerálódásához pihentesse.
 
Testvédelem: A közvetlen bőrkontaktus elleni védelem érdekében (a szokásos munkaruhák mellett) a testvédő ruházat elengedhetetlen.
 
Megfelelő védőruha: Overál
 
Javasolt anyag: Természetes anyag (pl. pamut)
 
Megjegyzés: Csak megfelelő, kényelmes és tiszta védőruházatot viseljen.
 
Légzésvédelem
 
Légzésvédelem szükséges: expozíciós határértékek túllépése esetén
 
Megfelelő légzőkészülék  
Kombinált szűrőberendezés (EN 14387) A
Megjegyzés
A szűrőosztálynak igazodnia kell a maximális szennyezőanyag-koncentrációhoz (gáz/gőz/aeroszol/részecskék), amelyek a termék kezelése során keletkezhetnek. A koncentráció túllépése esetén zárt rendszerű légzőkészüléket kell használni.
 
Általános egészségi és biztonsági intézkedések
 
Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után. Ne étkezzen, igyon, dohányozzon vagy kábítószerezzen
használat közben.  
Foglalkozási expozíció-ellenőrzések
Az expozíció megakadályozására irányuló, műszaki intézkedések
 
Lásd az 7. szakaszt Kiegészítő intézkedés nem szükséges.
Környezeti expozíció-ellenőrzések
Az expozíció megakadályozására irányuló, műszaki intézkedések
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EKO ALMA Sp.J. Lengyelország 55-010 Radwanice, Grafitowa 2, Adószám: 899-11-73-265 Tel/fax +48 71 311-73-97, info@autogas.pl
 
 
8.3 További adatok:
 
Megelőző ipari orvosi vizsgálatokat kell biztosítani.
 
9. szakasz Fizikai és kémiai tulajdonságok
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Kép
Alak: Folyadék.
 
Szín: Színes. Tiszta.
 
Szag: Mint az ásványi olaj.
 
Fontos biztonsági adatok
 
Forráspont / forrási tartomány: (1013 hPa) > 130 °C
 
Lobbanáspont:  > 61 °C Brookfield
 
Gőznyomás:  (50 °C) < 100 hPa
 
Sűrűség: (20 °C) ca. 1 g/cm3
 
Viszkozitás: (20 °C) < 10 mPa.s
 
9.2 Egyéb információk
Nincs
10. szakasz Stabilitás és reakciókészség
 
10.1 Reakciókészség
 
Egyik sem, ha az utasítások szerint kezelik.
 
10.2 Kémiai stabilitás
 
Egyik sem, ha az utasítások szerint kezelik.
 
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
 
Egyik sem, ha az utasítások szerint kezelik.
 
10.4 Kerülendő körülmények
 
P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 
10.5 Nem összeférhető anyagok
 
Az oxidálószerekkel való reakció lehetséges.
 
10.6 Veszélyes bomlástermékek
 
Magas hőmérséklet hatására veszélyes bomlástermékek, például szén-monoxid és -dioxid, füst, nitrogén-oxidok keletkezhetnek.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EKO ALMA Sp.J. Lengyelország 55-010 Radwanice, Grafitowa 2, Adószám: 899-11-73-265 Tel/fax +48 71 311-73-97, info@autogas.pl
 
 
 
 
 
 
11. szakasz Toxikológiai adatok
 
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó adatok
Akut hatások:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
 
Irritáló és korrozív hatás
elsődleges bőrirritáló szer  
Nem áll rendelkezésre információ.
Szemirritáló hatású.
 
Súlyos szemkárosodást okoz.  
Bőrérzékenyítő
Nem áll rendelkezésre információ.  
Csírasejt-mutagenitás  
Nem áll rendelkezésre információ.  
Reprodukciós toxicitás
Nem áll rendelkezésre információ.  
STOT - egyetlen expozíció után  
Nem áll rendelkezésre információ.  
STOT - ismétlődő expozíció után  
Nem áll rendelkezésre információ.  
Aspirációs veszély
Nem áll rendelkezésre információ.
 
11.2 További toxikológiai adatok:
 
Belélegzés/szemmel való érintkezés: nagy koncentrációban irritálja a nyálkahártyákat, narkotikus hatású, befolyásolja a reakciókészséget és koordinációvesztést okozhat.
 
12. szakasz Ökológiai információk
 
12.1 Toxicitás
 
Vízi toxicitás:
 
Nem áll rendelkezésre információ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EKO ALMA Sp.J. Lengyelország 55-010 Radwanice, Grafitowa 2, Adószám: 899-11-73-265 Tel/fax +48 71 311-73-97, info@autogas.pl
 
 
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
 
A termék biológiailag nehezen bomlik le. Szennyvíztisztító telepen mechanikusan szeparálható.
 
12.3 Bioakkumulációs képesség
 
A szervezetekben felhalmozódhat.
 
12.4 A talajban való mobilitás
 
Nem áll rendelkezésre információ.
 
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
 
Nem áll rendelkezésre információ.
 
12.6 Egyéb káros hatások.
 
Nem áll rendelkezésre információ.
 
12.7 További ökotoxikológiai adatok
 
Vízbe vagy csatornába engedni nem szabad.
 
További adatok:
 
A terméket előkezelés nélkül nem szabad vízbe engedni (biológiai szennyvízkezelő telep).
 
 
13. szakasz Ártalmatlanítási szempontok
 
13.1 Hulladékkezelési módszerek
Termék/csomagolás ártalmatlanítása
Hulladékkódok/hulladékmegjelölések az EÜT/AVV szerint]
 
Termék hulladékkódja
 
Termék hulladékkódja A javasolt hulladékkódok/hulladékmegjelölések listája az AVV szerint
 
Hulladékkezelési módszerek
Megfelelő ártalmatlanítás / Termék
A hulladék ártalmatlanítása a 2008/98/EK irányelv szerint, a hulladékok és veszélyes hulladékok tekintetében.
 
Megfelelő ártalmatlanítás / Csomagolás
 
A szennyezett csomagolást teljesen ki kell üríteni, és megfelelő tisztítás után újrafelhasználható. A nem
megfelelően tisztítható csomagolást ártalmatlanítani kell.
 
14. szakasz Szállításra vonatkozó információk
 
14.1 UN szám
 
E közlekedési szabályok értelmében nem veszélyes anyag.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EKO ALMA Sp.J. Lengyelország 55-010 Radwanice, Grafitowa 2, Adószám: 899-11-73-265 Tel/fax +48 71 311-73-97, info@autogas.pl
 
 
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
 
E közlekedési szabályok értelmében nem veszélyes anyag.
 
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
 
E közlekedési szabályok értelmében nem veszélyes anyag.
 
14.4 Csomagolási csoport
 
E közlekedési szabályok értelmében nem veszélyes anyag.
 
14.5 Környezeti veszélyek
 
E közlekedési szabályok értelmében nem veszélyes anyag.
 
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
 
Nincs
 
15. szakasz Szabályozással kapcsolatos információk
 
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok  
Országos szabályozások
Műszaki utasítás Levegő (TA - levegő)
 
Súlyarány (5.2.5. II): 5-10%
 
Vízveszélyességi osztály (WGK)
 
Osztály: 2 (Vízre veszélyes) Osztályozás a VwVwS szerint.  
Egyéb rendelkezések, korlátozások és tiltó szabályok
A BetrSichV szerint nem tűzveszélyes folyadék.
 
15.2 Kémiai biztonsági értékelés
 
Az anyagra vonatkozóan kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.
 
16. szakasz Egyéb információk
 
16.1 Módosítások jelzése
 
02.01. Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint - STOT RE 02.02. Címke elemei 02.02. Veszélyességi piktogramok 02.02. Az EK 1272/2008 rendeletnek megfelelő címkézés [CLP] - Veszélyes összetevők címkézése 02.02. Az EK 1272/2008 rendeletnek megfelelő címkézés [CLP] - Figyelmeztető mondatok 02.02. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 02.02. Kiegészítő veszélyességi információ (EU) 03. Veszélyes anyagok 07. Útmutatás a közös tárolásra - Tárolási osztály 11. Akut hatások: 11. Szemirritációt okozhat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EKO ALMA Sp.J. Lengyelország 55-010 Radwanice, Grafitowa 2, Adószám: 899-11-73-265 Tel/fax +48 71 311-73-97, info@autogas.pl
 
 
11. Szemirritáló hatású. 11. Bőrérzékenyítő 11. Rákkeltő hatás 11. Csírasejt-mutagenitás 11. Reprodukciós toxicitás 11. Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 11. Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 11. Aspirációs veszély 12. Vízi toxicitás:
 
16.2 Rövidítések és betűszavak
 
EAK: Europäischer Abfallartenkatalog (Európai Hulladékkatalógus)  AVV: Abfallverzeichnisverordnung (Hulladékjegyzék-rendelet) TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Veszélyes anyagokra vonatkozó, műszaki szabályok) VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (A vízre veszélyes anyagokra vonatkozó közigazgatási előírás) ADR: Accord européen relatif le transport des marchandises dangereuses par Route (a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe) Kód IATA: International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals (Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszere)  EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke) ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke) CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) (Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (az Amerikai Kémiai Társaság részlege)  DNEL: Származtatott nem észlelt hatás szint (REACH) PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció (REACH)  LC50: Halálos koncentráció, 50 százalék LD50: Halálos dózis, 50 százalék PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus  SVHC: Különös aggodalomra okot adó anyagok. vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív  Lásd az áttekintő táblázatot a www.euphrac.eu. címen.
 
16.3 A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások
 
Nincs
 
16.4 A keverékek besorolása és az alkalmazott értékelési módszer a rendeletnek (EK) megfelelően
 
Számítási mód.
 
16.5 Lényeges H- és az EUH-mondatok (száma és teljes szövege)
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.  
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 
16.6 Képzési tanács
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EKO ALMA Sp.J. Lengyelország 55-010 Radwanice, Grafitowa 2, Adószám: 899-11-73-265 Tel/fax +48 71 311-73-97, info@autogas.pl
 
 
 
Nincs
 
16.7 További adatok:
 
Nincs
 
 
 
A fenti információk kizárólag a termék biztonsági követelményeit írják le, és a mai ismereteinken alapulnak. Az információ célja, hogy tanácsot adjon az ebben a biztonsági adatlapban megnevezett termék biztonságos kezeléséről annak tárolására, feldolgozására, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozóan. Ez az információ más termékekre nem alkalmazható. A termék más termékekkel történő összekeverése vagy feldolgozás esetén a biztonsági adatlapon szereplő információk nem feltétlenül érvényesek az újonnan keletkezett anyag tekintetében.

Írjon vélemény

Az Ön neve:


Az Ön véleménye: Megjegyzés: HTML kódok nem engedélyezettek!

Értékelés: Rossz           

Írja be az ellenőrző kódot:Címkék:
Készítette: OpenCart Magyarország
Molnár Autógáz © 2023